Oferty specjalne
 
Koszyk
0 produktów
 
Bestsellery
 
Polecane
 

Regulamin i warunki

Regulamin sklepu internetowego Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu

I. Informacje ogólne
Regulamin sklepu zwany dalej "Regulaminem" określa zasady dokonywania zamówień i prowadzenia transakcji kupna-sprzedaży produktów w sklepie internetowym Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po uprzednim zapłaceniu ceny sprzedaży na konto Sprzedawcy o wartości nie mniejszej niż 50,00 PLN jednorazowo.

II. Słowniczek

1. Sprzedawca
Sprzedawcą jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, z siedzibą 99-400 Łowicz, przy ul. Przemysłowej 3, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, pod numerem 0000093148, NIP 834-000-00-49 REGON 000439138, Tel. 46 830 36 00 Adres elektroniczny sklepu: esklep.mleczarnia.lowicz.pl

2. Klient
Klientem jest osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej.

3. Sklep Internetowy
Sklepem nazywamy sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, w którym zamawiający składa zamówienia za pośrednictwem strony internetowej esklep.mleczarnia.lowicz.pl , przy czym Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konto Internetowe
Przez Konto Internetowe rozumie się dane Klienta podane podczas rejestracji, służące do składania i realizacji zamówień w Sklepie Internetowym. Utworzenie konta umożliwia dokonywanie zamówień bez ponownego podawania danych.

5. Towar
Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.

7. Cena
Przez cenę należy rozumieć cenę brutto Towaru, nie uwzględniającą Kosztów dostawy Towaru. Ceny Towarów podane są w PLN i zawierają podatek VAT.

8. Dostawca – Kurier Sprzedawcy
Dostawcą nazywamy Transport Własny Sprzedawcy, czyli pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów.

9. Koszty dostawy
Koszty dostawy to opłata za usługę dostawy Towaru do Klienta. Cena usługi uwidoczniona jest na stronie internetowej Sklepu podczas dokonywania zamówienia Towaru przez Klienta.

10. Zamówienie
Zamówieniem nazywamy Towary zamówione przez Klienta w formie elektronicznej zgodnie z niniejszym regulaminem, zawierające nazwę Towaru, kod EAN produktu, ilość i cenę produktu oraz wartość zamówienia.

11. Regulamin
Regulamin - niniejszy dokument (również w jego formie elektronicznej) wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami, które nie zostały do niego dołączone, lecz są powołane w treści niniejszego dokumentu.

III. Rejestracja i Warunki Składania Zamówień

1. Rejestracja Klienta – otrzymanie loginu
Założenie konta Klienta odbywa się jednorazowo, za pomocą formularza rejestracyjnego. Formularz należy prawidłowo wypełnić, w szczególności podać wymagane dane osobowe, adres e-mail oraz hasło. Dzięki tej operacji Klient otrzymuje login – jego adres e-mail. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania loginu, w przypadku, gdy podany przez Klienta login będzie już zarejestrowany. Po zarejestrowaniu potwierdzenie rejestracji trafia do Klienta drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail.

Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu Sklepu.

Uzyskanie loginu jest również możliwe przy składaniu zamówienia.

Rejestracja Klienta nie jest obowiązkowa. Istnieje możliwość zakupu również bez rejestracji jako gość. Brak rejestracji nie ogranicza wielokrotności dokonywanych zakupów, jednakże przy składaniu każdego kolejnego zamówienia Klient musi ponownie podawać dane niezbędne do realizacji zamówienia.

2.Składanie Zamówienia
Zamówienia od Klienta są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
Klient może składać zamówienia i dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym po zarejestrowaniu lub jako gość.
Zamówienia o wartości nie przekraczającej 50 pln nie będą realizowane.

Podczas składania zamówienia Klient dokonuje wyboru

    formy płatności za Towar:

                            Przelew z konta Klienta na następujący rachunek Sprzedającego

71 2030 0045 1110 0000 0208  5200.

    sposobu wysyłki
                           
                            Transport własny Sprzedawcy, przy czym jeśli wartość zamówienia przekroczy 300,00 PLN
                            koszt transportu jest gratis. Poniżej tej kwoty koszt transportu wynosi 16,00 PLN.

W Zamówieniu Klient, który chce otrzymać fakturę VAT , powinien wskazać dodatkowe dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia oznaczonego numerem, przez zwrotną informację e-mail na wskazany przez Klienta adres.

3. Zamówienia będą realizowane tylko do Klientów, którzy przestrzegają Regulaminu Sklepu i prawidłowo złożyli Zamówienie.

IV. Warunki sprzedaży i dostawy

1. Złożenie zamówienie przez Klienta opisane w pkt. III ust. 3 jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży ze Sprzedającym.

2. Towar będzie dostarczony do Klienta zgodnie z warunkami obowiązującej na dzień złożenia zamówienia, w ciągu 4 dni roboczych od dnia następnego po dniu zapłaty.

3. Sprzedający gwarantuje minimum 50% terminu przydatności do spożycia, zgodnie z zapisem przy opisie Towaru.

4. W przypadku braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta mailowo lub telefonicznie przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania innego terminu dostawy, bądź pomniejszenia zamówienia o dany Towar. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację zmian Zamówienia, zostanie ono anulowane.

5. Klient zobowiązuje się do zapłaty za zamówiony Towar wraz z kosztami dostawy Towaru. Klient dokonuje płatności przed dostawą. Warunkiem realizacji zamówienia jest wpłata całej należności za zamówiony towar na konto Sprzedawcy.

6. Zamówienia kilku Klientów dokonujących zakupów w Sklepie Internetowym na ten sam adres dostawy nie będą sumowane.
Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Dostawa jest realizowana Transportem Własnym Sprzedawcy.

8. Wraz z dostawą zostanie doręczona Klientowi faktura VAT, jako dowód zakupu. Jest ona jednocześnie potwierdzeniem dostawy do Klienta, dlatego Klient jest zobowiązany poświadczyć własnoręcznym podpisem na fakturze VAT odbiór Towaru.

V. Reklamacje Towaru

1. Klient przed dokonaniem odbioru towaru i podpisaniem dokumentu dostawy powinien dokonać sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności Kuriera Sprzedawcy. W przypadku widocznych wad Kurier Sprzedawca ma obowiązek przyjąć uzasadnioną reklamację oraz na życzenie Klienta przyjąć zwrot części lub całości przesyłki. W takiej sytuacji należy spisać reklamację w obecności Kuriera Sprzedawcy w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron), podpisanych zarówno przez Klienta, jak i przez Kuriera Sprzedawcy. Tylko tak sporządzone reklamacje będą podstawą do ich uznania i zwrotu wpłaty lub jej części, która zostanie zwrócona Klientowi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej złożenia. Wadliwy towar Kurier Sprzedawcy ma obowiązek dostarczyć do magazynu sprzedawcy.

2. W przypadku stwierdzenia wad produktów po dostarczeniu przesyłki, Klient powinien złożyć reklamację w Sklepie Internetowym telefonicznie lub mailowo na podany adres kontaktowy.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni w trybie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002, Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

VI Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy kupna - sprzedaży bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór Klient otrzymuje w chwili realizacji zamówienia, musi wpłynąć do Sprzedawcy przed upływem tego terminu, na adres – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, ul. Przemysłowa 3, 99-400 Łowicz. Nadanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy listem poleconym jest równoznaczne z jego dostarczeniem do Sprzedawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1 Klient zobowiązany będzie zwrócić na własny koszt otrzymane Towary w stanie nie naruszonym, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Po otrzymaniu przesyłki Sprzedawca zwróci uiszczoną za zakupione towary należność wraz z kosztami dostawy do Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. VI ust. 1, zarówno Sprzedawca jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w tym wszystkie otrzymane wraz z towarem gratisy.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku Towarów
szczegółowo określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

VII. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

1. Sklep Internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie Klientów o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te, nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów i rozliczanie transakcji.

Adresy IP użytkowników są wykorzystywane tylko w celach statystycznych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Sklepu Internetowego.

Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Klienci mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów elektronicznych, co do których uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.

2. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.

3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

VIII. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2.Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

IX. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować w godzinach przyjmowania zamówień telefonicznych pod numerem Tel. 46 830 36 31 (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub wysłać e-mail za pomocą formularza w zakładce "Kontakt" na stronie Sklepu